Regulamin

/
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FITBACK FOOD & FAMILY

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego FITBACK FOOD & FAMILY określa zasady, zakres i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.sklep.fit-back.pl. Sprzedawcą jest Fitback Food & Family Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ludwika Solskiego 4/5, 52-416 Wrocław, NIP: 894-31-45-779, adres e-mail: sklep@fit-back.pl, tel. 71 715 01 61.

Sprzedaż dokonywana będzie w ramach działalności restauracji FITBACK FOOD & FAMILY, właściciela marki: FITBACK FOOD & FAMILY oraz FITBACK COFFEE.

Regulamin Sklepu Internetowego FITBACK FOOD & FAMILY jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.fit-back.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalania w sposób wygodny dla użytkowników, w szczególności poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

DEFINICJE

 1. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Fitback Food & Family określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.sklep.fit-back.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 4. Konto – przypisana każdemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu Internetowego.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 11. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.fit-back.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
 13. Sklep Stacjonarny – sklep Sprzedawcy znajdujący się we Wrocławiu (52-416), przy ul. Ludwika Solskiego 4/5.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.
 15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie oraz odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy FITBACK FOOD & FAMILY prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sprzedaż przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.fit-back.pl, prowadzona jest aktualnie wyłącznie na terenie Polski, w związku z czym adres dostawy i adres do wystawienia faktury dla Klienta muszą się znajdować w Polsce.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z informacjami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 6. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także powszechnymi zasadami dotyczącymi korzystania z sieci Internet;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego normalnego funkcjonowania;
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
 1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
 2. prowadzeniu i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym;
 3. udostępnianiu formularza umożliwiającego Klientom składanie Zamówień w Sklepie Internetowym.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Towarach, podane na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności opisy Towarów, ich parametry techniczne oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 1. za pomocą Konta Klienta, poprzez wykorzystanie przekazanych prze Klienta danych osobowych, które uzyskane zostały przez Sprzedawcą w związku z dokonaniem uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym;
 2. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu: 723-402-723, 723-100-823 lub 665-280-382, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;
 3. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia telefoniczne na numer: 723-402-723, 723-100-823 lub 665-280-382 mogą być składane od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru Towarów, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawca. Każdorazowemu Zamówieniu przypisany zostanie indywidualny numer Zamówienia.
 4. Klienci składający Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia zobowiązani są:
 1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość;
 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na Stronie Internetowej Sklepu;
 3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.
 3. Sprzedawca udostępnia usługę Live Chat, polegającą na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie korzystania z usługi Live Chat, Klient ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji o ofercie Sprzedawcy, zamawianych w Sklepie Internetowym towarach i sposobie realizacji zamówień.
 4. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem fiskalnym Sprzedawca fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, NIP lub numer VAT Klienta.

DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów wysyłki oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 2. Przesyłka paczkomatowa.
 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Fitback Food & Family, ul. Ludwika Solskiego 4/5 – w godzinach pracy Sklepu Stacjonarnego dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient jest zwolniony z ponoszenia kosztów związanych z dostawą Towarów, jeżeli jednorazowa wartość Zamówienia przekracza kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100).
 3. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, co do zasady w kolejnym dniu roboczym następującym po prawidłowym złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówionego Towaru wyłącznie w sytuacji stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki, że Towar został znacznie uszkodzony lub zniszczony.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Towaru Klient może zostać obciążony kosztami wysyłki.
 6. Celem zrealizowania Zamówienia Klient każdorazowo udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zlecenia usługi kurierskiej Towaru objętego przedmiotem Zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.com.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com.
 3. Termin płatności:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdorazowo przed wysłaniem do Klienta, Towar objęty przedmiotem Zamówienia podlega procesowi weryfikacji pod względem jakościowym, w szczególności sprawdzany jest sposób opakowania Towaru.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia ww. postanowień należy kierować na adres: Fitback Food & Family sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Solskiego 4/5, kod pocztowy 52-416 Wrocław, biuro@fit-back.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy. Klient w miarę posiadanych możliwości obowiązany jest również przedłożyć dowód zakupu reklamowanego Towaru. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku przyjmowania reklamacji Klientów wysłanych na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem.
 5. Reklamacja zgodna z wytycznymi wskazanymi powyżej zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Decyzja reklamacyjna zostanie przesłana wskazany przez Klienta adres zamieszkania lub adres e-mail.
 6. W przypadku uwzględniania reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na inny, jeżeli wymiana na inny Towar będzie niemożliwa, Klient będzie uprawniony do wyboru innego Towaru lub Sprzedawca zwróci mu równowartość ceny Towaru.
 7. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient nie może anulować Zamówienia, po realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2. Konsument może w ciągu czternastu dni od dnia odbioru przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny, pod warunkiem, że Towar nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, składając jednoznaczne oświadczenie (np. w formie przesłanego pocztą listu lub drogą mailową).
 4. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może wypełnić i podpisać formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w formacie .pdf i przesłać do Sprzedawcy. Zastosowanie formularza nie jest jednak konieczne do wykonania prawa odstąpienia. Pobierz: Formularz odstąpienie od umowy FITBACK FOOD & FAMILY
 1. Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w momencie zwrotu Towaru w Stacjonarnym Sklepie Sprzedawcy.
 2. Zwrot Towarów wynikających z prawa odstąpienia następuje na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca gwarantuje Konsumentowi zwrot ceny za Towar przy spełnieniu ww. warunków. Zwrot ceny nastąpi w terminie do 10 dni roboczych w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowy na wskazany przez Klienta adres.
 4. Konsument dokonujący odstąpienia jest zobowiązany do podjęcia stosownych środków w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub zmniejszenia wartości Towaru.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją Usług Sprzedawca zbiera dane osobowe Klienta. Przestrzegane są przy tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody Klienta, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych w celach reklamowych, jak również w celu badania poziomu satysfakcji Klienta.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności Sprzedawcy, którą Klient może pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy w formie przygotowanej do wydruku, korzystając z zakładki „Polityka Prywatności”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Klientów na stronie internetowej Sklepu, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Klientów Zamówieniami, przed wejściem w życie Regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu: 1 stycznia 2020 r.

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.